หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วิชา ง 33102 : คอมพิวเตอร์ 31 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

" ประเภทของโครงงาน"

| ใบงานที่ 3 | ขอบข่าย | ประเภทโครงงาน | คำถามท้ายบท|


เราสามารถแบ่งประเภทโครงงานได้ดังนี้

 1. ประเภทพัฒนาผลงาน   3. ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์
  2. ประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง   4. ประเภทสำรวจข้อมูลรวบรวม

        ประเภทพัฒนาผลงาน
                    โครงงานนี้เป็นโครงงานที่เกิดจากการศึกษาเนื้อหาทางวิชาการหรือหลักทฤษฏีเกี่ยวกับวิชาการ งานและอาชีพหรือวิชาสามัญต่าง ๆ แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางทฤษฎีดังกล่าว ส่งผล ให้มีผลงานเป็นรูปธรรม ยิ่งขึ้น ผู้ทำโครงงานต้องมีความรู้ในเรื่องที่ต้องศึกษา ค้นคว้าข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนนได้ศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ นักเรียน อาจทำโครงงานสร้างเครื่องอบกล้วยด้วยแสงแดด ตู้อบเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เครื่องทำน้ำร้อน ฯลฯพืช สมุน ไพร นักเรียนอาจทำโครงงานการใช้ยาปราบศัตรูพืชด้วย สมุนไพร กำจัดเพลี้ย หนอน แมลงปีกแข็ง ฯลฯการถนอม อาหาร นักเรียนอาจทำโครงงาน การแปรรูปผลผลิต การทำผักกาด ดองสารรสการทำไส้กรอก การดอกพืชผัก ผลไม้ต่าง ฯลฯการเลี้ยงปลา นักเรียนอาจทำโครงงาน การเลี้ยงปลาสวยงาม การเปลี่ยนสีปลาออสก้า ฯลฯ


        ประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง
                    โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหลักการต่าง ๆทางวิชาการแล้วนำมาทดลองค้นคว้าเพื่อยืนยันทฤษฎีหรือหลักการ หรือต้อการทราบแนวทางเพิ่มคุณค่าและการใช้ประโยชน์ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น

                    -การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน
                    -การทดลองปลูกพืชในน้ำยา หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                    -การควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับประเภทเถา
                    -การใช้ฮอร์โมนกับกิ่งกุหลาบ
                    -การศึกษาขนมอบชนิดต่าง ๆ
                    -การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ทำจากผลไม้                                 [กลับสู่บน]


        ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์
                    โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาหลังจาก ที่ได้ศึกษาทาง ทฤษฎีหรือพบเห็นผลงานของผู้อื่น แล้ว เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาต่อไป จึงประดิษฐ์คิดค้น ให้สามารถ ใช้ ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น

                    -การควบคุมระบบการให้น้ำในแปลงเพาะชำ
                    -การประดิษฐ์หัวฉีดพ่นน้ำในแปลงปลูกผัก
                    -การประดิษฐ์ของชำร่วย
                    -การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ
                    -การประดิษฐ์เครื่องเสียง
                    -การออกแบบเสื้อผ้าชาย หญิง                                            [กลับสู่บน]


        ประเภทสำรวจข้อมูล
                    โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานการศึกษาสำรวจข้อมูลสำหรับดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ผลงานและส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าว อาจมีผู้จัดทำขึ้น แต่มีการแปรเปลี่ยนไปแล้ว ต้องทำ การสำรวจจัดทำขึ้นใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด แล้วนำข้อมูลที่ได้ มาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอในรูปแบบ ต่าง ๆ อย่างมีระบบ ผู้เรียนต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สำรวจ โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ฯลฯเช่น

                    -การสำรวจราคาผลผลิตเกษตรในท้องถิ่น
                    -การสำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องถ่น
                    -การสำรวจแหล่งวิชาการและสถานประกอบการในท้องถิ่น
                    -การสำรวจงานบริการในท้องถิ่น
                    -การสำรวจปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อในท้องถิ่น
                    -การสำรวจปริมาณการเลี้ยงห่านในท้องถิ่น
                    -การรวบรวมข้อมูลเสนอรูปแบบเว็บไซต์
                    -การรวบรวมความรู้นำเสนอด้วยโปรแกรมพรีเซ้นต์เตชั่น

....................................................