หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วิชา ง 33102 : คอมพิวเตอร์ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

" ผังความคิด(Mind Mapping)"

| แนะนำรายวิชานี้ | อาจารย์ประจำวิชา | ใบงานที่ 2 | เนื้อหาบทเรียน | ใบความรู้ผังความคิด|


ผังความคิด (Mind Mapping)

ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ลักษณะการเขียนผังความคิด

 


เทคนิคการคิดคือ นำประเด็นใหญ่ ๆ มาเป็นหลักการนำไปใช้

        1. ใช้ระดมพลังสมอง
        2. ใช้นำเสนอข้อมูล
        3. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยความจำ
        4. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่าง ๆ
        5. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้


ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping
       1. เขียน/วาดมโนทัศน์หลักตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
       2. เขียน/วาดมโนทัศน์รองที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักไปรอบ ๆ
       3. เขียน/วาดมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์รองแตกออกไปเรื่อย ๆ
       4. ใช้ภาพหรือสัญญลักษณ์สื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดให้มากที่สุด
       5. เขียนคำสำคัญ (Key word) บนเส้นและเส้นต้องเชื่อมโยงกัน
       6. กรณีใช้สี ทั้งมโนทัศน์รองและย่อยควรเป็นสีเดียวกัน
        7. คิดอย่างอิสระมากที่สุดขณะทำ


ผังใยแมงมุม (Web Diagram)

ใช้แสดงในการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆของข้อมูลในการวิเคราะห์ ลักษณะใกล้เคียงกับการเขียนผังความคิด

 


แผนภูมิเวนน์ (Venn Diagram)

ใช้แสดงข้อมูลเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆของบุคคล สถานที่ สิ่งของในลักษณะต่าง ๆเป็น
ผังวงกลม 2
วงหรือมากกว่าที่มีซ้อนกันอยู่