ตารางรหัสแอสกี
(ASCII - American Standard Code for Information Interchange)