การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก เราสามารถกำหนดตัวแปรไว้ที่ชื่อโปรแกรมย่อย โดยใช้เครื่องหมาย colon ( : ) ตามด้วยชื่อตัวแปร เช่น :side คือตัวแปรชื่อ side หรือ :color หมายถึงตัวแปรชื่อ color เมื่อเรียกใช้โปรแกรมย่อยนั้นตามด้วยค่าตัวแปร (ตามปกติจะเป็นตัวเลข) จะมีผลทำให้เกิดการส่งผ่านค่าตัวแปรไปยังโปรแกรมย่อยนั้น และโปรแกรมย่อยจะนำค่าตัวแปรไปคำนวณและแสดงผลอีกทีหนึ่ง
ประโยชน์ที่เห็นได้ง่าย ๆ จากการกำหนดตัวแปรไว้ที่โปรแกรมย่อย ทำให้เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมย่อยซ้ำ ๆ กัน เช่นการสร้างภาพดอกไม้ 3 ดอก 3 สี 3 ขนาด และวางไว้ที่ตำแหน่งต่าง ๆ กัน สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยสร้างโปรแกรมย่อยชื่อ flower เพียง 1 โปรแกรมย่อย และกำหนดตัวแปรดังนี้คือ  flower  :side  :color  :x  :y
ตัวแปร :side หมายถึงด้านของรูปสี่เหลี่ยมที่จะหมุนให้เกิดดอกไม้
ตัวแปร :color หมายถึงสีของดอกไม้
ตัวแปร :x หมายถึงพิกัด x
ตัวแปร :y หมายถึงพิกัด y
เมื่อต้องการสร้างภาพดอกไม้ 1 ดอก ก็ส่งค่าตัวแปร 4 ตัวไปยังโปรแกรมย่อย flower เช่น
flower  35  4  -10  0
(หมายถึงกำหนดค่าตัวแปร side=35 , color=4 , x=-10 และ y=0)
จะได้ดอกไม้ที่มีขนาด 35 (ความยาวด้านของสี่เหลี่ยม) สีแดง (สีหมายเลข 4) ณ พิกัด (-10,0) ทันที

ตัวอย่าง

to  flower  :side  :color  :x  :y
pu  setxy  :x  :y  pd
setpc  :color
repeat  36[rt  10  repeat  4[fd  :side  rt  90]]
setpc  0
bk  100
end

to  message
pu  setxy  -80  -110  pd
setpc  0
rt  90
label  "ดอกไม้ในสวนสวย
ht
end

to  garden
cs
flower  35  4  -10  0
flower  45  2  150  50
flower  55  1  -180  50
message
end

เมื่อพิมพ์คำว่า garden ที่ช่องป้อนเข้าข้อมูล จะได้ดอกไม้จำนวน 3 ดอก ที่มีขนาด สี และตำแหน่งที่ต่างกัน ดังภาพ