การใช้กระดาษกราฟช่วยออกแบบ

การใช้กระดาษกราฟช่วยออกแบบรูปทรงหรือสิ่งของ ทำได้โดยการวาดรูปทรงหรือสิ่งของนั้นลงบนกระดาษกราฟ เช่นถ้าต้องการออกแบบบ้านสัก 1 หลัง สามารถวาดรูปบ้านลงบนกระดาษกราฟ และระบายสีในส่วนต่าง ๆ ดังภาพต่อไปนี้

จะเห็นว่าบ้านหลังหนึ่งจะแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ (1)ส่วนผนังหน้าบ้าน - front (2)ส่วนประตู - door (3)ส่วนหลังคา - roof (4)ส่วนผนังข้างบ้าน - wall และ (5)ส่วนหน้าต่าง - windows ดังนั้นการวาดรูปบ้านในโปรแกรมภาษาโลโก จะแบ่งการเขียนโปรแกรม เป็นโปรแกรมย่อย 5 โปรแกรม และโปรแกรมหลัก (house) 1 โปรแกรม ดังโครงสร้างโปรแกรมต่อไปนี้

        to  front
        end

        to  door
        end

        to  roof
        end

        to  wall
        end

        to  windows
        end

        to  house
        cs
        door
        front
        roof
        windows
        wall
        end

ในการเขียนโปรแกรมแต่ละส่วนอาจใช้คำสั่ง setxy เพื่อช่วยในการลากเส้นจากค่าพิกัดที่อ่านได้จากกระดาษกราฟ ไปทีละพิกัดจนกลับมายังจุดเริ่มต้น แล้วใช้คำสั่งระบายสีในส่วนที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง เช่น ส่วนของประตูอาจใช้คำสั่งดังนี้

        to  door
        setpc  0                             กำหนดสีปากกาเป็นสี 0 คือสีดำ
        pu  setxy  -100  0  pd       ยกปากกาขึ้น นำเต่าโลโกไปยังพิกัด (-100,0) แล้วจึงวางปากกาลง
        setxy  -100  80                 ลากเส้นต่อไปยังพิกัด (-100,80)
        setxy  -60  80                   ลากเส้นต่อไปยังพิกัด (-60,80)
        setxy  -60  0                     ลากเส้นต่อไปยังพิกัด (-60,0)
        setxy  -100  0                   ลากเส้นต่อไปยังพิกัด (-100,0)
        pu  setxy  -80  40            ยกปากกาขึ้น นำเต่าโลโกเข้าไปอยู่ภายในรูปประตู ที่พิกัด (-80,40)
        setfc  2  fill                       กำหนดสีที่จะระบายเป็นสี 2 คือสีเขียว แล้วสั่งระบายสี
        end